Directia de Sanatate Publica Brasov
Centrul Judetean de Aparatura Medicala Brasov
Tel/Fax: 0268/417350

Nr. CrtDENUMIRE APARAT
CHIRURGIE
1LAMPA DE OPERATIE 9 FARURI
2LAMPA DE OPERATIE 4 FARURI
3LAMPA DE OPERATIE 4 FARURI
4DEFIBRILATOR
5MONITOR PACIENT
6APARAT ANESTEZIE PENLON
7ETUVA
8ETUVA
9ELECTROCARDIOGRAF
10LAMPAOPERATIE 3 FARURI
11ASPIRATOR CHIRURGICAL
12ASPIRATOR CHIRURGICAL
13ASPIRATOR CHIRURGICAL
14MASA OPERATIE
15LAMPA ULTRAVIOLETE
16LAMPA ULTRAVIOLETE
17PULSOXIMETRU
18MICROSCOP OPERATIE – nu se foloseste
19INST. DE STERILIZARE ISM 3A 1
20INJECTOMAT
21INJECTOMAT
22ELECTROCAUTER
23LAMPA OPERATIE 4 FARURI
24REFLECTOR CU PICIOR
25MASA OPERATIE
26MASA GINECOLOGIE
27LAMPA ULTRAVIOLETE
28BASCULA ROMANA DE PERSOANE
INTERNE 1
29MONITOR PACIENT
30ELECTROCARDIOGRAF
31ELECTROCARDIOGRAF
32PULSOXIMETRU
33MONITOR PACIENT
34MONITOR PACIENT
35MONITOR PACIENT
36BICICLETA ERGOMETRICA
37SPIROGRAF-VITALOGRAF
38MONITOR PACIENT
39INJECTOMAT
40TENSIOMETRU
41TENSIOMETRU
42TENSIOMETRU
MATERNITATE
43MASA GINECOLOGICA
44ASPIRATOR CHIRURGICAL
45ETUVA E 100
46LAMPA OPERATIE 4 FARURI
47LAMPA OPERATIE 4 FARURI
48MASA GINECOLOGICA
49MONITOR PULS FETAL
50ASPIRATOR CHIRURGICAL
51LAMPA OPERATIE 4 FARURI
52INCUBATOR NOU NASCUTI
53MASA OPERATIE
54LAMPA ULTRAVIOLETE
55CANTAR NOU NASCUTI (BALANTA SUGAR)
56INCUBATOR NOU NASCUTI
57INCUBATOR NOU NASCUTI
58INCUBATOR NOU NASCUTI
59INJECTOMAT
60TENSIOMETRU
61TENSIOMETRU
62TENSIOMETRU
63TENSIOMETRU
64TENSIOMETRU
65ELECTROCARDIOGRAF
66APARAT PULS FETAL
PEDIATRIE
67BASCULA ROMANA DE PERSOANE
68CANTAR NOU NASCUTI (BALANTA SUGARI)
69ASPIRATOR CHIRURGICAL
70TENSIOMETRU
71TENSIOMETRU
72AUTOCLAV CU GENERATOR PROPRIU
URGENTA
73ELECTROCARDIOGRAF
74TERMOSTAT
75MASA GINECOLOGICA
76DEFIBRILATOR
77PULSOXIMETRU
78APARAT MONITORIZARE PACIENT
79APARAT RESPIRATIE ARTIFICIALA
80STERILIZATOR
81TENSIOMETRU
82TENSIOMETRU
INFECTIOASE
83TENSIOMETRU
84TENSIOMETRU
85OSCILOMETRU
86ELECTROCARDIOGRAF
RADIOLOGIE
87APARAT RX TIP MERCURY 332
88APARAT DEVELOPAT FILME

Pentru aparatul de radiologie tip Mercury 332 reviziile si Buletinele de Verificare vor fi eliberate prin intermediul firmei colaboratoare U.S.A.M Sibiu- firma autorizata pentru acest domeniu.

Mentionam ca in aceasta suma C.j.A.M. Brasov se va ocupa de pregatirea aparatelor in vederea obtinerii Bultinelor de Verificare Metrologica obligatorii.  Tariful este de 1600 RON /luna

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI CONTRACTATE CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI BRASOV


CAPITOLUL I
Pachetul de servicii medicale de bază :
A. Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă:
    1. Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore.
    2. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
        a) naştere
        b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
        c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
        d) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
    3. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
        a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient
        b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului
        c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice
        d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală
    4. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti solicitate.
    5. Prevenirea spitalizărilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament şi monitorizare, respectiv supraveghere corespunzătoare, în ambulatoriu şi în spitalizarea de zi, după caz.


B. Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare de zi:
    1. Spitalizarea de zi are o durată de maxim 12 ore/vizită (zi).
    2. Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt:  
        a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
        b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Cod DiagnosticDescriere DiagnosticTarif negociat si contractat cu CASJ Brasov (lei)
B1
D50.9Anemia prin carenta de fier nespecificata300
E11.65Diabet mellitus tip 2 cu control slab- monitorizare300
G45.0Sindrom vertebrobazilar200
I25.9Cardiopatie ischemica cronica, nespecificata, fara coronarografie270
J06.9Infectii acute ale cailor respiratorii superioare nespecificate140
J18.8Alte pneumonii cu microorganisme nespecificate335
J20.9Bronsita acuta, nespecificata150
J44.1Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata255
K29.9Gastroduodenita nespecificata210
K30Dispepsia170
K82.8Alte boli specificate ale vezicii biliare240
M54.4Lumbago cu sciatica175
N30.0Cistita acuta200
N39.0Infectia tractului urinar cu localizare nespecificata190
N73.9Boala inflamatorie pelvina feminina120
N92.0Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat280
N92.1Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat220
N92.4Sangerari excesive in perioada de premenopauza290
N93.8Alte sangareri anormale specificate ale uterului si vaginului325
N95.0Sangerari postmenopauza300
O 23.1Infectiile vezicii urinare in sarcina120
R 10.4Alta durere abdominala si nespecificata125
B2
L 04101Terapia chirurgicala a fimozei180
P 02103Debridarea nonexcizionala a tegumentului si tesutului subcutanat135
O 19301Debridarea excizionala a partilor moi580
P 00703Incizia si drenajul abceselor tegumentului si ale tesutului subcutanat460
P01901Excizia leziunilor tegumentare si a tesutului subcutanat440
P 00601Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie400
P 02902Repararea plagilor tegumentare si ale tesutului subcutanat implicand tesuturile mai profunde380
P 02504Rezectia partial a unghiei incarnate220
B.3.1.
 Tratamentul si profilaxia rabiei cu antitetanic170
 Tratamentul si profilaxia rabiei fara antitetanic110
B.3.2.
 Urgente medico chirurgicale in camera de garda57

CAPITOLUL II
Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
    1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
        a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă
        b) boli cu potenţial endemo – epidemic până la rezolvarea completă a cazului
        c) naşterea.
    2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
        a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru:
        a1) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 37 şi 38 efectuate în camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie
        a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 92, 93, 100 şi 101 care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii,
        b) epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare pentru serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziţiile 3 şi 4 şi punctul B.3.2 poziţia 62, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.
    3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
    4. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.

CAPITOLUL III
    1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de serviciile prevăzute la cap. II, precum şi de serviciul medical prevăzut la cap. I lit. B.3.1 poziţia 1. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.
    2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească, de serviciile prevăzute la capitolul I din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale prevăzute la capitolul I din prezenta anexă, pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene.
    3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la capitolul II din prezenta anexă, sau de serviciile medicale prevăzute la capitolul I din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
Serviciile medicale prevăzute la capitolul I, se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.


manager- dr. Lariu Otniela Adina

Sari la conținut