(ACTUALIZARE) CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ 2023

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, coroborat cu prevederile art.187 alin.10, lit.b), Titlul VII- Spitalele din Legea nr.95/2006 Republicat, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalulul Orasenesc Rupea in perioada 24.04.2023 – 04.05.2023, desfășurându-se in 2 etape:
1. etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapã eliminatorie – 24.04.2023 – 27.04.2023;
2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – 02.05.2023 – 04.05.2023.

Rezultat final concurs

Proiect Management

Borderou rezultate contestatii

Proces Verbal analiza dosare 624/25.04.2023

Anunt organizare concurs de ocupare a functiei de manager 2023

Descarca anunt concurs (PDF)

Metodologie concurs manager 2023

Bibliografie concurs 2023

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

– vizitarea spitalului de către candidații interesati, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management: 04.04.2023.;
– termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidații interesați: 24.04.2023, ora 10:00;
– verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs: 24.04.2023-25.04.2023 ora 12.00
– afișarea la sediul unității și publicarea pe site-ul spitalului (wwwspital rupea.ro) a rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs cu mentiunea ”admis” sau ”respins”: 25.04.2023, ora 14.00.;
– termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs: 26.04.2023, ora14:00
– afișarea la sediul unității a rezultatelor contestațiilor și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (wwwspitalrupea.ro):27.04.2023 ora 10:00.;
– publicarea pe site-ul spitalului (wwwspitalrupea.ro) a proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere:27.04.2023.
– termen limită pentru transmiterea prin e-mail la adresa spitalrupea@yahoo.com. a intenției de participare din partea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management – până pe 24.04.2023, ora 14:00.. În același termen vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6) – (10) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
– termen limită pentru confirmarea listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management: 25.04.2023, ora 14:30.;
– data etapei de evaluare constând în susținerea publică a proiectului de management: 02.05.2023 ora 10:00;
– afișarea la sediul unității a rezultatelor susținerii publice a proiectului de management și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (wwwspitalrupea.ro): 03.05.2023 ora 10:00;
– termen limită pentru depunerea eventualelor contestații:04.05.2023 ora 10:00
– data soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management și afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului: 04.05.2023 ora 15:00.;
– afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (wwwspitalrupea.ro): 04.05.2023 ora 16:00.;

La concursul pentru ocuparea functiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice;
c) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
d) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
f) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orasenesc Rupea pana in data de 24.04.2023, ora 10:00 – precizându-se numărul de file din dosarul primit.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în principal, următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, in invatamant superior medical, economic-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
f) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
h) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
j) proiectul de management realizat de candidat;
k) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
l) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
m) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

La sediul .Spitalului Orasenesc Rupea precum și pe site-ul acestuia, respectiv la adresa wwwspiitalrupea.ro., vor fi afișate:
1. Prezentul anunț de concurs;
2. Bibliografia de concurs și Temele – cadru pentru proiectul de management;
3. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la .Spitalul Orasenesc Rupea

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0743599489, de luni până vineri, între orele 09.00-15.00.

Sari la conținut