Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

MINISTERUL SANATATII

SPITALUL ORASENESC RUPEA

Str. Republicii Nr. 128, Rupea, Jud. Brasov

Cod Fiscal: 4384516

Telefon: 0268 260 891 Fax: 0268 260 601

Email: spitalrupea@yahoo.com Adresa web: www.spitalrupea.ro

 

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Rupea.


La concurs se pot inscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris și vorbit
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, onform legii
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
e) curriculum vitae


f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă
g) cazierul judiciar
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz
k) proiectul de management realizat de candidat
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere

Dosarul se va depune si se va inregistra la secretariatul Spitalului Orasenesc Rupea in perioada: 20.12.2017 ora 08:00- 04.01.2018 ora 12:00. In data de 05.01.2018 la ora 12 se afiseaza la sediul Spitalului Orasenesc Rupea si pe pagina de internet rezultatul verificarii dosarelor participantilor la concurs. Pana in data de 06.01.2018 ora 12 se depun contestatiile la rezultatele verificarii dosarelor, la secretariatul Spitalului Orasenesc Rupea.


In data de 07.01.2018 la ora 12 se afiseaza la sediul Spitalului Orasenesc Rupea rezultatele solutionarii contestatiilor si lista candidatilor care vor paticipa la sustinerea publica a proiectului de management.
Sustinerea publica a proiectului de management de catre candidatii admisi va avea loc in data de 12.01.2018 la ora 1 1, la sediul Spitalului Orasenesc Rupea, in sala de sedinte.
Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme care va fi adaptată la problemele Spitalului Orasenesc Rupea:
a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate
b) siguranța și satisfacția pacientului
c) managementul calității serviciilor medicale
d) managementul resurselor umane
e) performanța clinică și financiară a activităților spitalului

Proiectul se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 de pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând si se va sustine pe durata a maximum 20 de minute.
Dupa sustinerea proiectului, fiecare candidat, timp de maximum 60 de minute, va raspunde intrebarilor adresate direct de catre membrii consiliului de administratie precum si la maximum 3 dintre intrebarile formulate prin mail de catre persoanele care doresc sa asiste la sustinerea proiectului.
Intrebarile adresate vor fi din bibliografia de concurs- mentionata in prezenta publicatie de concurs sau vor avea legatura cu proiectul de management sustinut.
In data de 05.12.2017, la ora 12 candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Orasenesc Rupea sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.
Intentia mass media si a oricaror alte persoane de a participa la sustinerea publica a proiectului de management din cadrul concursului, precum si eventualele intrebari formulate participantilor la concurs se vor transmite pana cel tarziu 10.01.2018, ora 12, la adresa de e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. In solicitare sa va specifica: numele si prenumele persoanei care doreste sa asiste la sustinerea publica a proiectulu precum si eventuale intrebari adresate candidatilor. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.
Bibliografia de concurs este urmatoarea:
Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanitar- actualizata
Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 ( *actualizat*)pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
> Ordinul nr. 1374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public
> Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public Ordinul nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice
> Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Codul muncii 2017 - Legea 53/2003
Ordinul nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al spitalelor
Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
Ordinul nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
> Ordinul nr. 1567/2007 privind aprobarea valorilor medii naționale ale indicatorilor de performanță ai managementului spitalului
ORDIN Nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență din 18.04.2011
Ordinul 1706/ 2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor
ORDIN nr. 1.881 din 29 decembrie 2006 actualizat privind ierarhizarea unităților spitalicești, a secțiilor și compartimentelor de obstetrică-ginecologie și neonatologie LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2010 actualizat privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public
ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
Legea 282/ 2005 actualizata privind organizarea activitatii de transfuzie sanguine, doinarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapetice
Ordinul 607/ 2013 privind aprobarea normelor pentru autorizarea unitatilor de transfuzie sanguine din unitatile sanitare
Ordin 1224/ 2006 pentru aprobarea normelorprivind activitatea unitatilor de transfuzie sanguine din spitale
> Ordinul 1228 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organziarea sistemului de hemovigilenta, de asigurare a trasabilitatii, precum si a regulamentului privind sistemul de inregistrare si raportare in cazul aparitiei de incidente si reactii adverse severe legate de colecta si adminsitarea de sange si de componente sanguine umane
> Legea 104/ 2003 privind manipularea cadvrelor
> Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare
> LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
> Management spitalicesc, Editia 2006 (cartea albastra)
Semneaza presedintele Consiliului de Administratie, Ec. Roman Silviu