Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

ANMCS

ANMCS

...

Nu ignorati sanatatea

Nu ignorati sanatatea

   ...

www.spitalrupea.ro

www.spitalrupea.ro

  RUPEA.Str.Republicii nr.128 cod 505500Tel.0268260891;Fax 0268260601C.F. 4384516    ...

Candidati admisi pentru Manager Spital

sample image

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea anunta candidatii admisi pentru ocuparea functiei de Manager Persoana fizica la Spitalul Orasenesc Rupea.

Citeste mai departe                          

Chestionar satisfactie pacienti

sample imageChestionar de satisfactie pacient

Vă asigurăm că răspunsurile dvs. vor rămâne confidenţiale. Informaţia obţinută nu va fi asociată cu dvs.
                             

Citeste mai departe

Conditii de internare

cross

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor in urmatoarele conditii
- pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie;
- pe baza recomandarii medicului de specialitate din ambulatoriu;
- a medicilor din unitatile de asistenta medico

Citeste mai departe

Lista Preturi 2015

sample image

Mai jos puteti consulta lista de preturi, tarife consultatii si manopere in ambulatoriul integrat aferente anului 2015 Ministerul Sanatatii SPITALUL ORASENESC RUPEA

                                                 

Citeste mai departe

Spitalul Orasenesc Rupea anunţa scoaterea la concurs a postului de referent resurse umane, normare, organizare, salarizare- debutant, cu atributii de secretariat si asistenta sociala, concurs care va fi organizat in data de 05.04.2017 la sediul Spitalului Orasenesc Rupea din strada Republicii nr. 128, Rupea, Braşov.

Calendarul activitatilor:

 • depunerea dosarelor de participare la concurs/ examen la secretariatul spitalului: 20- 31.03.2017
 • stabilirea componentei comisiei de concurs si a celei de contestatii: 30.03.2017
 • analiza dosarelor de către secretariatul comisiei de concurs/ examen in vederea selecţionării candidaţilor care pot fi acceptati la concurs: 30.03.2017
 • afişarea rezultatelor analizei dosarelor depuse la secretariat cu “admis/ respins”: 31.03.2017
 • intocmirea testelor pentru proba teoretica/ organizarea interviului: 05.04.2017
 • test teoretic urmat de test practic: in 05.04.2017 ora 10: 00
 • interviul cu candidaţii care au promovat proba teoretica: 05.04.2017 ora 16.00
 • afişarea rezultatelor la sediul spitalului: 05.04.2017 ora 18: 00
 • depunerea contestatiilor: pana in data de 06.07.2017 ora 18:00
 • rezolvarea contestatiilor/ afişarea rezultatelor contestatiilor: pana in data de 07.04.2017, ora 14:00
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, la sediul spitalului: 07.04.2017 ora 14:00

Condiţii de inscriere a participanţilor la concurs/ examen:

 • absolvent de studii superioare (cu diploma de licenţa)
 • indeplineste condiţiile prevăzute de lege in vederea exercitării profesiei in Romania: are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spaţiului Economic European si domiciliul in Romania
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti
 • are capacitate deplina de exerciţiu
 • are o stare de sanatate corespunzătoare pentru postul la care candideaza, atestata de către medicul de familie sau de către medicul de medicina muncii prin adeverinţa tip, de sanatate
 • nu a fost condamnat pentru savarsirea unor infracţiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarsite cu intentie, care ar face- o incompatibila cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candideaza, cu excepţia situatiei in care a intervenit reabilitarea; in acest sens in dosarul de inscriere la concurs/ examen va depune o declaraţie pe proprie răspundere, urmând ca dupa castigarea concursului/ promovarea examenului, in decurs de 15 zile sa depună certificatul de cazier judiciar la secretariatul spitalului
 • are cursuri de specialitate in domeniul resurselor umane sau isi asuma angajamanetul ca in decurs de un an de la angajare va urma un curs corespunzător (de preferat curs de managementul resurselor umane organizat de Şcoala Naţionala de Sanatate Publica)
 • a plătit taxa de participare la concurs/ examen

Dosarul de inscriere la concurs/examen trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere (formular tip furnizat la secretariatul spitalului) in care sa se specifice postul pentru care doreşte sa candideze. In cerere se vor enumera documentele depuse in dosar (opis).
 • copia actului de identitate si copia diplomei de licenţa
 • curriculum vitae si copii ale documentelor care atesta studiile/ cursurile mentionate S copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca S declaraţie pe proprie răspundere ca nu a fost condamnat (conform condiţiilor de inscriere) urmând a depune cazierul judiciar in termen de 15 zile de la declararea ca si castigator al concursului
 • adeverinţa care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare
 • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca S copie a chitantei de plata a taxei de concurs/ examen
 • copie a diplomei de studii/ cursuri de specialitate in domeniul resurselor umane sau dovada ca s-a inscris la un curs pentru perioada urmatoare sau angajament ca in decurs de un an de la angajare va urma un curs de management a resurselor umane (de preferat la Şcoala Naţionala de Sanatate Publica)
 • alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea condiţiilor de participare la concurs ^
 • copiile de mai sus vor fi prezentate impreuna cu documentele originale in vederea certificării pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs/ examen.

Metodologie de examen: examenul pentru ocuparea postului de referent RUNOS cu atributii de secretariat si asistenta sociala va consta in doua probe: proba teoretica si interviu. Proba teoretica consta dontr- un test scris- test grila cu 50 de intrebari din bibliografia de concurs- si dintr- o proba practica- de testare a abilitaţilor de utilizare a calculatorului: editare de texte in Word sau intocmire de tabele/ documente EXCEL dupa dictare de către membrii comisiei, navigare pe internet, rezolvarea unor situatii teoretice din domeniul resurselor umane sau al asistentei sociale- aplicaţii practice ale normelor legislative din bibliografie. Durata probei scrise este de 60 de minute, iar durata probei practice de maxim 30 de minute. Pentru promovarea probei teoretice fiecare candidat trebuie sa obtina cel puţin nota 7. Nota la proba teoretica este media aritmetica a notelor obtinute la testul grila si la proba practica. Interviul va avea loc impreuna cu comisia de examinare, candidatul la concurs raspunzand intrebarilor tuturor membrilor comisiei. Durata interviului este de aproximativ 15 minute. Nota minima pentru a promova interviul este 7. Castigatorul concursului este persoana care a obtinut nota finala cea mai mare.

Bibliografie:
Şcoala Naţionala de Sanatate Publica si Management Sanitar, Managementul Spitalului, capitolul V- Managementul resurselor umane, Editura PUBLIC H PRESS, Bucureşti, 2006 S Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanitar, titlul VII- spitalele, actualizata S Legea nr. 53/ 2003- Codul Muncii- actualizata

Ordinul MS nr. 870/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea gărzilor in unitatile publice din sectorul sanitar- actualizat

Hotarare nr. 497/ 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a
concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar S Ordin 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in funcţii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Ordinul 1406/ 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori
examenului pentru ocuparea funcţiei de sef de secţie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice S Hotarare nr. 500/ 2011 privind Registrul general de evidenta a salariaţilor ■S Ordinul MS nr. 1778/ 2006 privind aprobarea normativelor de personal •S Ordinul 1229/ 2011 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale S Hotarare 1103/ 2014 privind realizarea obligaţiilor ce revin autoritatilor administraţiei publice locale, institutiilor si profesioniştilor implicaţi in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflaţi in situatie de risc de părăsire sau părăsiţi in unitati sanitare Toate normele legislative vor fi studiate in forma lor actualizata la data depunerii cererii de inscriere
la concurs.

 

Motto

Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain